آمار کلی

کد ملی: 623970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح برنامه سامان بازرس اصلی فعال 1397/12/22 تا کنون
محیط شهر آرا آذر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/08 تا کنون