آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
4386 نرجس کوهدشت و تاییدیه شماره 47 و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/01/18 تا کنون