آمار کلی

کد ملی: 558928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هزارو پانصدو هشتادو یک مسکن کارکنان شبکه بهداشت درمان دهگلان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/07/11 تا 1397/08/01