آمار کلی

کد ملی: 006849XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صرافی بهراد سیدزارع و شرکا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/19 تا کنون
زرین تزیین عمارت کسری نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/08/18 تا کنون
زرین تجهیزات انرژی گستر کسری رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/12/15 تا کنون