آمار کلی

کد ملی: 003650XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مالی تامین سرمایه دانا قشم نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/09/01 تا 1392/03/12