آمار کلی

کد ملی: 225000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیترو ساخت سوادکوه عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/08 تا کنون
چکل تراش سازه سوادکوه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/02 تا کنون
پارسی گستر طبرستان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/15 تا 1396/06/12