آمار کلی

کد ملی: 508986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه دشت میعاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/18 تا کنون
راه دشت میعاد عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/13 تا کنون