آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی تولیدی مبنا سرشت پارسیان بازرس علی البدل خارج شده 1392/08/30 تا 1394/09/18