آمار کلی

کد ملی: 221979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی خدمات رایانه ای شهرستان تنکابن بازرس اصلی فعال 1395/03/17 تا کنون