آمار کلی

کد ملی: 461005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی سورشجان مدیرعامل فعال 1397/11/15 تا کنون