آمار کلی

کد ملی: 297242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرد برین سنبل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/01/15 تا 1397/06/14