آمار کلی

کد ملی: 006020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکیزگی امروز دنیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/18 تا کنون