آمار کلی

کد ملی: 242020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سترگ سازان الوند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/23 تا کنون