آمار کلی

کد ملی: 212275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای مهر مدارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/08 تا کنون
صیاد سواران گرگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/31 تا کنون