آمار کلی

کد ملی: 202063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ گوشتی ریوف بیرامی ایگدر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/05/16 تا 1397/08/19