آمار کلی

کد ملی: 285035XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر مهر کرج عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/07 تا کنون