آمار کلی

کد ملی: 137945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره نخ تبریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/27 تا 1392/08/05