آمار کلی

کد ملی: 209377XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآوری مروارید آویژه سبز خلیج فارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/03 تا 1398/10/03