آمار کلی

کد ملی: 094556XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی صنایع سنگین پارسیان انرژی باختر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/01 تا کنون