آمار کلی

کد ملی: 492992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نورپخش ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/12 تا کنون