آمار کلی

کد ملی: 214233XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه عمران روستایی پویا خزر آمل بازرس اصلی فعال 1393/03/20 تا کنون