آمار کلی

کد ملی: 003978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 2

خارج شده: 4

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان بارز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/26 تا 1397/11/14
پارس شار بارز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/31 تا 1398/07/28
جابون رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/31 تا کنون
مس پرند کردستان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/10/28 تا 1395/07/24
مبنا نیرو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/04/26 تا 1393/04/02
جابون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/07 تا کنون
آژند نیرو پایا نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/02/05 تا کنون