آمار کلی

کد ملی: 126157XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش زمرد کاشان بازرس علی البدل فعال 1397/05/01 تا کنون
فرش آویسا کاشان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/04 تا کنون
صنایع ریسندگی و بافندگی فرش مهریس کاشان بازرس اصلی خارج شده 1395/02/18 تا 1397/04/14