آمار کلی

کد ملی: 265008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر راه دره شور نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/10 تا کنون
گجستان یاسوج نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/02/14 تا 1397/06/12