آمار کلی

کد ملی: 049223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طوفان اوژن غرب پایتخت رئیس هیئت مدیره فعال 1394/01/18 تا کنون