آمار کلی

کد ملی: 191194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارون تابش زاگرس مدیرعامل فعال 1395/07/24 تا کنون