آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصویر برداری پزشکی جام جم بلورین بازرس علی البدل خارج شده 1387/01/23 تا 1387/02/03