آمار کلی

کد ملی: 052092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران داده پرداز درخت بازرس اصلی فعال 1397/06/15 تا کنون