آمار کلی

کد ملی: 129106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل درون شهری غروب آبشار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/19 تا کنون