آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری پشتیبانی آذر آب استان آذربایجان شرقی بازرس اصلی خارج شده 1393/05/16 تا 1394/05/08