آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سیستمهای حمل و نقل راه ابریشم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/05/07 تا 1386/10/01