آمار کلی

کد ملی: 186046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بدیل مرغ تشان تحت شماره 3314 عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/31 تا کنون