آمار کلی

کد ملی: 127226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق سازان سبز کاسپین البرز بازرس علی البدل فعال 1399/01/16 تا کنون