آمار کلی

کد ملی: 007637XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زاگرس کارتن پرشین عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/25 تا کنون
کهن بوم و بر آذرپاد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/19 تا 1397/01/20