آمار کلی

کد ملی: 094054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیام معماری ایرانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/23 تا کنون