آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و هشتاد و یک خدمات تامین نیروی انسانی نوآوران کار چرخه زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/19 تا کنون