آمار کلی

کد ملی: 218148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه گستر آراکس بازرس اصلی خارج شده 1397/10/15 تا 1398/01/18