آمار کلی

کد ملی: 385880XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اموزش و پرورش رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/08/19 تا کنون