آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلایه داران اقتصاد سبز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/06/03 تا 1392/10/18