آمار کلی

کد ملی: 093287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ناز حریر خراسان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/27 تا کنون