آمار کلی

کد ملی: 496965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهکاران صنعت هانا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/03 تا کنون