آمار کلی

کد ملی: 496925XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرق رضوی گروه هشتصد و هفتاد هشت منشی هییت مدیره فعال 1395/05/04 تا کنون