آمار کلی

کد ملی: 004555XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاسپین اطلاعات اندیشمند عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/01 تا کنون