آمار کلی

کد ملی: 001228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریاتجارت بین الملل عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/12/07 تا 1396/02/21