آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا کاغذ تک ایرانیان بازرس علی البدل خارج شده 1386/06/05 تا 1389/05/14