آمار کلی

کد ملی: 288973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبادلات مرزنشینان نصر دو سردشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/15 تا کنون