آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
4236 نفیس زرین باختر که طبق تاییدیه شماره 386 بازرس علی البدل فعال 1390/05/12 تا کنون