آمار کلی

کد ملی: 221951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل باربری حق و عادل بازرس علی البدل فعال 1399/06/15 تا کنون