آمار کلی

کد ملی: 175116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع سدید دیزل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/12 تا کنون
تهران تجارت بین الملل توچال رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/01/23 تا 1394/12/04