آمار کلی

کد ملی: 137579XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الکترونیک کارت ارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/20 تا کنون